mail: 
Lánczi András 
viztorony@viztorony.hu 
Tiszaföldvár
A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár gyűjteményéből
Fotók: Kósa Károly
Fotók: Kósa Károly
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (5821)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D.231/9/2001.

Tárgy: a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke által kezdeményezett jogorvoslati eljárás Tiszaföldvár Város Önkormányzata közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85., a továbbiakban: Döntőbizottság elnöke) által Tiszaföldvár Város Önkormányzata (5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. u. 2-4., a továbbiakban: ajánlatkérő) "Tiszaföldvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő ivóvíztároló torony külső-belső rekonstrukciója a rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció szerint" tárgyú közbeszerzési eljárása ellen hivatalból indított jogorvoslati eljárást megszünteti.
Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a rendelkezésre álló iratok, és ajánlatkérő írásban és a tárgyaláson tett nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg:
Ajánlatkérő 2001. március 29-én hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított a Kbt. 70. § (1) bekezdés c) pontja alapján, amelynek tárgya Tiszaföldvár Város Önkormányzata tulajdonában lévő ivóvíztároló torony külső-belső rekonstrukciója a rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció szerint. Az ivóvíztároló torony magassága 44 méter, jelenlegi víztároló kapacitása 500 m3, a rekonstrukció során 200 m3 tároló kapacitású szénacél belső tartály alakítandó ki.

Az ajánlati felhívás 4. pontja szerint a teljesítés határideje: 2001. július 31. Ajánlatkérő meghatározta, hogy az összességében a legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el az ajánlatokat, megjelölte az értékelési részszempontokat, a súlyszámokat és az adható pontszámokat.

Az ajánlati felhívás 12. pontjában meghatározta ajánlatkérő azt is, hogy a következő ajánlattevőknek küldi meg az ajánlati felhívást: Mezőgazdasági Öntözővíz Szolgáltató Egyesülés, LANA '91 Kft., Általános Vállalkozási Műhely Kft., Vass és Társa Kft., ÉPVILLSZER Kft., Szabados és Társa Kft., Építő-Társak 94 Kft., SÁMA Építő, Szerelő és Szolgáltató Kft., BAU-VERTIKÁL Kft., Generál-Bau Koop Kft., KUN-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Az ajánlatok felbontása és a nyitó tárgyalás időpontjaként 2001. április 23-át jelölte meg ajánlatkérő, az ajánlati felhívás szerint az eredményhirdetés az ajánlattételi határidő lejártát követő harminc napon belül történik, a nyertes ajánlattevővel szerződést az eredményhirdetéstől számított tizenöt napon belül köti meg.

Ajánlatkérőnek a Döntőbizottság elnökéhez 2001. április 2-án érkezett tájékoztatása szerint az ivóvíztároló torony állapotában hirtelen bekövetkezett állagromlás miatt haladéktalanul szükségessé vált annak rekonstrukciója, amelyhez az állami vis maior keretből kapott ajánlatkérő támogatást. Ennek felhasználását 2001. július 30-ig kéri a területfejlesztési tanács. A munkálatokat sürgeti az is, hogy 12 ezer ember ivóvíz-ellátása a nyári csúcsfogyasztásra biztosított legyen. A tájékoztatáshoz mellékelte az ajánlati felhívást és a tervdokumentációt.

A Döntőbizottság elnöke 2001. április 13-án jogorvoslati eljárást kezdeményezett ajánlatkérő közbeszerzési eljárása ellen, és a Kbt. 79. § (5) bekezdése alapján a Döntőbizottság hivatalból történő eljárását megindította. A kezdeményező irat indokolása szerint a rendelkezésre bocsátott iratokból a Kbt. 70. § (1) bekezdés c) pontja feltételeinek fennállása nem állapítható meg egyértelműen. Indítványozta a közbeszerzési eljárás jogalapjának, illetve az ajánlati felhívás jogszerűségének vizsgálatát. A jogsértésről történő tudomásszerzés időpontjaként 2001. április 2-át, az ajánlati felhívás részére történő megküldésének napját jelölte meg.
Ajánlatkérő észrevételében előadta, hogy kb. 3-4 évvel ezelőtt kaptak olyan jelzést a Víz- és Csatornaművek szakembereitől, hogy a víztorony műszaki állapotában jelentős károsodások következtek be. Ennek tisztázására elvégeztették a torony műszaki felülvizsgálatát. Megállapítást nyert, hogy a víztorony felújításra szorul.

A felújítást ajánlatkérő 1999-ben pénzügyi fedezet hiányában nem tudta elkezdeni, mivel 1999-ben jelentős belvízkárok keletkeztek a településen, amely az ajánlatkérő szabad pénzeszközeit teljes egészében felemésztette. A fedezet előteremtése érdekében 2000-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanácshoz nyújtott be pályázatot ajánlatkérő és a vis maior keretből 61 millió Ft támogatást kapott. Ezt követően 2001. januárjában megtörtént a tervező kiválasztása, majd a szükséges tervdokumentáció elkészültével megkezdődhetett a kivitelezők pályáztatása.
A rendelkezésre álló műszaki dokumentáció és szakhatósági vélemények azt támasztották alá, hogy a vízellátás biztonságának megteremtése érdekében a rekonstrukciót rendkívüli sürgősséggel el kell végezni, azért választották a Kbt. 70. § (1) bekezdés c) pontja szerinti eljárást. Észrevételéhez mellékelte a korábbi műszaki felülvizsgálatot végző szakértő rövid véleményét, az ÁNTSZ szakvéleményét és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság nyilatkozatát, amelyek alátámasztják ajánlatkérő döntését és a rendkívüli sürgősséget.
Ajánlatkérő a tárgyaláson bejelentette, hogy a közbeszerzési eljárást a jogorvoslati eljárásra tekintettel felfüggesztette, az ajánlattételi határidőt elhalasztotta.

A Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő jogsértést nem követett el.
A Kbt. 26. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos, illetőleg tárgyalásos eljárás lehet. Meghívásos vagy tárgyalásos eljárásra csak akkor kerülhet sor, ha azt e törvény megengedi.
A tárgyalásos eljárásra vonatkozó megengedő rendelkezéseket a Kbt. 70. §-a tartalmazza.

Ajánlatkérő a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást a Döntőbizottság elnöke részére megküldött tájékoztatása szerint a Kbt. 70. § (1) bekezdés c) pontjára alapozta. E rendelkezés szerint az ajánlatkérő tárgyalásos eljárást alkalmazhat árubeszerzés, építési beruházás, illetve szolgáltatás megrendelése esetén, ha az ajánlatkérő által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt e törvényben előírt határidők nem lennének betarthatóak, a rendkívüli sürgősséget indokló körülmények azonban nem eredhetnek az ajánlatkérő mulasztásából.

A Döntőbizottságnak azt kellett vizsgálnia, hogy az ajánlatkérő által indított tárgyalásos eljárásnak a Kbt. 70. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételei fennállnak-e.

A jogorvoslati eljárás során megállapítást nyert, hogy 1999 februárjában készült el a víztorony műszaki felülvizsgálata, amelyben a tervező rögzítette, hogy a torony felújításra szorul, meghatározta, hogy mely munkálatokat kell sürgősen elvégezni, és melyek azok, amelyek 1-2 év múlva esedékesek. Ezt követően ajánlatkérő folyamatosan végzett munkálatokat a víztoronyban keletkezett hibák kijavítása érdekében. Az 1999. évi állapothoz képest azonban 2000. év végére olyan mértékben romlott a víztorony állapota, hogy a műszaki felülvizsgálatot végző tervező 2000. november 22-én kelt véleménye szerint a felújítási munkálatokat haladéktalanul meg kell kezdeni, mert a halasztás a szerkezetek komoly károsodását okozhatja. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2000. november 28-i véleménye szerint a víztorony állaga statikailag veszélybe került, a város biztonságos ivóvíz- és tűzivíz-ellátása a víztorony nélkül kérdésessé válik. A víztorony rekonstrukcióját és a munkálatok azonnali megkezdését javasolják. Ajánlatkérő saját pénzügyi forrással nem rendelkezett.

A Döntőbizottságnak vizsgálnia kellett azt is, hogy attól az időponttól kezdve, hogy ismert volt ajánlatkérő számára a sürgős beszerzési igény, megtett-e mindent haladéktalanul annak érdekében, hogy a szükséges különböző eljárásokat - a támogatási pályázat benyújtása, tervek elkészítése, engedélyeztetés, közbeszerzési eljárás - megindítsa.

Ajánlatkérő 2000. december 12-én kapott értesítést arról, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács 61 millió Ft támogatást nyújtott a városi víztorony helyreállításához. Miután ajánlatkérő korábban nem rendelkezett fedezettel a rekonstrukció tervének elkészítéséhez sem, ezért a fedezet biztosítását követően került sor a tervező kiválasztása, majd 2001. január 2-án ajánlatkérő megkötötte a kiválasztott tervezővel az építési engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére a tervezői szerződést. E szerződés szerint az építési engedélyes terveket 2001. január 31-ig, a kiviteli terveket 2001. február 28-ig kellett a tervezőnek elkészítenie. Ajánlatkérő a tervek átvételét követően azonnal benyújtotta az építési engedély iránti kérelmét az építési hatósághoz, Martfű város jegyzőjéhez.

Martfű város jegyzője 2001. március 27-én hozta meg az ivóvíztároló torony belső rekonstrukciós, átépítési munkálatainak elvégzésére vonatkozó határozatát, amelyet ajánlatkérő 2001. március 29-én kapott meg. Ajánlatkérő még ezen a napon megindította a közbeszerzési eljárást.

Az építési munkák megkezdéséhez a tervezési feladatok és az engedélyeztetés elvégzése szükséges. Meghatározó jelentőségű, hogy a közbeszerzési eljárás indítása a jelen esetben függött-e a jogerős építési engedély meglététől.
A közbeszerzés keretében megvalósuló építési beruházásra vonatkozó ajánlati felhívás dokumentációjának részletes műszaki tartalmáról szóló 1/1996. (II. 7.) KTM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a szerint a közbeszerzési törvény értelmében közbeszerzési eljárási kötelezettség körébe tartozó építési beruházásra vonatkozó ajánlati felhívás dokumentációjának műszaki tartalmát az e rendeletben szabályozott ajánlatkérési műszaki dokumentációban (a továbbiakban: ajánlatkérési műszaki dokumentáció) kell rögzíteni. A 2. § (1) bekezdése szerint e rendelet alkalmazása szempontjából ajánlatkérési műszaki dokumentáció: a jogerős, végrehajtható és érvényes építési vagy létesítési hatósági engedélyokirat és a hozzá tartozó tervek alapján készített, az építmény helyszínét, környezetét, jelenlegi, valamint kész állapotát - az ajánlatadáshoz szükséges és elégséges módon - rögzítő írásos dokumentumok és tervrajzok összessége.

Az ajánlatkérőnek a fent idézett Rendeletben meghatározott tartalmú ajánlatkérési műszaki dokumentációval csak a Kbt. 8. § (1) bekezdés szerinti építési beruházás esetén kell rendelkeznie a közbeszerzési eljárás megindításakor, felújítás, korszerűsítés - mint szolgáltatás - beszerzése esetében nem.

A Döntőbizottság a rendelkezésére álló építési engedély és a tervdokumentáció alapján megállapította, hogy a beszerzés tárgya átépítési munka, ami a Kbt. 8. § (1) bekezdése szerinti építési beruházásnak minősül, így a közbeszerzési eljárásban nem lehetett eltekinteni a Rendelet szerinti dokumentációtól.
A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő a fedezet rendelkezésére állását követően haladéktalanul intézkedett a tervek elkészítése, majd az engedélyeztetés iránt. A fentiek alapján azonban ajánlatkérő csak akkor került olyan helyzetbe, hogy megindítsa a közbeszerzési eljárást, amikor a Rendeletben meghatározott ajánlatkérési műszaki dokumentáció is a rendelkezésre állt. Megállapítást nyert, hogy ennek birtokában azonnal megindította a közbeszerzési eljárást.
A Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint a Döntőbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul.

A Kbt. 79. § (1) bekezdése szerint a Döntőbizottság eljárására - ha e törvény másként nem rendelkezik - az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Áe. 14. § (2) bekezdése szerint a közigazgatási szerv a hivatalból indított vagy folytatott eljárást - ha a megindításra vagy a folytatásra okot adó körülmény már nem áll fenn - megszünteti.

A fentiek alapján a Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást megszüntette.
A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárásban felmerült költségek viseléséről a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, figyelemmel a Kbt. 88. § (1) bekezdés h) pontjára.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 89. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2001. május 9.

Dr. Bankó Ágnes s. k., Kalmárné Diósy Ildikó s. k.,
közbeszerzési biztos közbeszerzési biztos

Dr. Engler Magdolna s. k.,
közbeszerzési biztos

Forrás: kozbeszerzes.hu

Főoldal | Lap teteje