Szélesség: N 47° 29,053'
Hosszúság: E 18° 19,172'
Magasság: 223 m
geocaching.hu
(további képek)

Forgács József:
Szocialista Stonehenge

Te szürke sziklaszilárd szimbólum,
Otromba gomba a dombtetőn.
Te tonnás-antennás várostörténelem,
Tájra táruló tároló.
Te éggel harcoló felhőkarcoló,
Éjjel vörös fénnyel pislogó logó.
Te glóriát tartó góliát, fenemód behemót.
Te nemmúló s nemmálló móló.
Te barbár hangár, vasbeton víztartály.
Te ólomhasú lomha súlyzó.
Te soklábas szakrális tótágas,
Díszefosztott oroszlányi totemoszlop.
Ó, te szocialista Stonehenge!


mail: 
Lánczi András 
viztorony@viztorony.hu 
Oroszlány 1 | belső képek itt!
Fotó: András 2001
Forrás: LION CITY
Fotó: Novák Zsuzsy
Forrás: T.P. egyetemi tankönyve
A hatvanas évek elején épült, 2000 m3-es víztorony nézete és hosszmetszete.
Forrás: T.P. egyetemi tankönyve
A rajzok szkenneléséért köszönet Tóth Péternek!
Képeslap a hatvanas évekből
Scan: Széchényi Péter
Fotó: András 2001

Tervező:
ÉM MELYEPITESI TERVEZŐ VÁLLALAT

Építész: VIZVÁRDY ISTVÁN
Statikus: MOLNÁR ISTVÁN

Generálkivitelező:
ÉM CSATORNA ES VÍZVEZETÉKÉP. V.
Feszítést végezte:
ÉM 31. sz. ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI V.
A város ivóvízellátását a bokodi vízmű biztosítja. A városban létesített víztorony nyomáskiegyenlítő szerepű, azaz ellennyomó rendszerű. Rendeltetésénél fogva az ellátandó terület központjában kell lennie. A megkívánt tározó térfogat - 2000 m3 - valamint a megkötött vízoszlop és fenékmagasság a műtárgy beépített térfogatát - tömegét eleve meghatározták. A város enyhe domboldalon való elhelyezkedése, valamint az üzemtechnológiai követelmények szerencsés találkozása igen kedvező helyet jelölt ki a toronynak: a városba benyúló, annak zöldövezetét képező dombhátat. Ez a szintbeni elhelyezkedés az, oka annak, hogy ez a magastározó viszonylag alacsony.

A környező hegyvonulat és a kijelölt domb nagyvonalú ívelése elaprózott, részleteivel ható víztorony tervezését kizárta. Helyette a tömegével, formájával érvényesülő építményt terveztünk. A választott forgási hiperboloid ennek mindenben megfelelt, sőt víztechnológiailag is optimális tározóforma. A karcsú törzsű és 45°-os végérintőjű köpeny mind foltban, mind - eddig ismeretlen - kettős görbületű felületeivel meglepő hatású. Ez a forma magában foglalta a szerkezet erőjátékát. Speciális, kettős görbülete folytán számos előnyt jelentett. Az a tény, hogy felületére ellentétes irányban egyenes alkotók illeszthetők, tették egyszerűvé és gazdaságosan megoldhatóvá a monolit vb. szerkezet állványozását-zsaluzását, illetve a medenceszakasz feszítését. A két irányban görbült felület önmagában véve is merev tartószerkezet.

A víztorony törzsét és a tározó részét (medence) a fent leírt egyköpenyű forgási hiperboloid alakú vb. héj alkotja. A köpenyszerkezet a terepszint felett lábakon áll. Ezek tetraéder-alakúak és a héj alsó peremét kerület mentén támasztják alá. Az alaptestet képező szekrényes körgyűrűhöz viszont a lábak sugárirányban csatlakoznak és így erősen fokozzák a kis alsó átmérőjű köpeny állékonyságát. A sötétre színezett, gyalult zsaluzat között készített lábak zömök formájukkal a torony könnyedségét hangsúlyozzák. Az alsó áttörtséget a lábak közötti többirányú átlátás csak elősegíti.

A torony belső terét a medence alatt és felett födémek osztják. A legalsó külső tér felőli elhatároláson túl raktározás célját is szolgálja. A gömbkupola alatti térben a tolózárak és a szükséges esőkapcsolatok helyezkednek el. A tározórekeszeket lefedő födém részben szabad, részben fedett. A zárt térben végezhető medencék fertőtlenítése, illetve tisztítása. Ennek oldalfala üvegtáblából készített körhengerfal, míg tetőfödéme törtlemez-szerkezet. E kettő együttesen képezi a torony lezárását. A tört pálca tagozatra emlékeztető tetőperem a toronyköpeny kettősen görbült felületét jól egészíti ki.

A víztorony statikailag körszimmetrikus forgáshéjakból összeállított. Az üzemi szempontból kettéosztott medencetért kívülről a hiperboloid fal, alulról gömbsüveg kupola határolja, míg közepén egy hengeres orsótér vezet fel a torony tetejére. A két medencét a forgáshéjak csomópontjában csatlakoztatott hengerfal választja ketté. A medencék lefedését alakra nézve körgyűrű lemezek képezik. Az egyenlőtlen süllyedésekből származó nagy igénybevételek szükségessé tették ezen körgyűrű alakú lemezek statikailag határozottá tételét, amit a sugárirányú felszeleteléssel értünk el.

A toronytörzs a külső medencefal folytatását képező hiperboloid fal, mely a már említett 12 db pillérre támaszkodik. A pillérek trapezoéder kiképzése a torony alátámasztására mindkét irányban igen nagy merevséget biztosít. A pilléreket vb. körgyűrű alaptest hordja, az altalaj igen jó teherbírású homokos kavics.

Az igénybevételek szempontjából különösen előnyös volt a legjobban igénybe vett héj-elem, a külső hiperboloid fal megválasztása. A toronytörzs - a reá ható egyetlen terhelés, - a peremterhelés hatására kétirányú nyomást szenved, míg a vízterhelésből a medencefal-szakaszon ébredő nyomaték okozta húzófeszültséget egyszerű, egyenes tengelyű feszítéssel tudtuk megszüntetni.
A feszítés 220 db feszítőkábellel történt, egy kábel 12 db 7 mm-es átmérőjű feszítőhuzalból állt. A kábelek a külső betonacél-szerelés elkészülte után nyertek elhelyezést V-alakban, páronként egymáshoz végtelenített részüknél a medence alsó gyűrűjébe bebetonozva. Védőcsőként bélés nélküli acél páncélcső szolgált, 42 mm belső átmérővel. Maga a feszítés Freyssinet puskákkal történt, 10 500 kp/cm2 feszültségig. A medencefal felső peremén a feszítőpuskák kábeltengely irányú felülését megfelelő kiképzésű betonzsámoly és acélgyűrű biztosította.

A műtárgy kivitelezése 1962. év őszén kezdődött.

Az alapozás és a pillérek elkészülte után az állványozással folytatódott a munka. Az állványzat, mely nem elsődleges tartószerkezet volt, ritkított árbocállvány, koncentrikus körök mentén telepített oszlopokkal és szintenkénti körgyűrű munkaszint kialakítással. A köpenyhéj zsaluzata ettől majdnem teljesen független volt. Mindössze a felső perem menti vezérmintaívet helyeztük arra. Az alsó mintaív gyűrű a már elkészült pillérek között, független, nehézállvány hordta. E két mintaív közé, műszeres kitűzés után helyezték el a geometriai felületre illeszthető, egyenes minta-palló alkotósort. A gyalult zsaluzatot ezekre ellenkező irányú hajlásra szintén egyenesek mentén szegezték fel.

A keskeny zsaluzódeszkák alkalmazása az elkerülhetetlen, síkból való torzulást igen szűk határok közé szorította. A zsaluzatot mintapallókkal együtt, a teljes elkészülés után feszítőgyűrűk segítségével túlemeltük. Így a zsaluzat merevvé vált és teljesen önhordó lett, az alsó perem mentén való alátámasztása egyértelműen elégséges volt. A belső oldal zsaluzása előregyártott táblákkal, betonozással egyidőben szakaszosan készült.

A medencetéri köpenyfal vasszerelésével egyidőben helyezték el az acélpáncélcsőbe helyezett feszítőkábeleket. A V-alakú huzalkötegek a geometriai egyenes alkotókat követték. A köpenyszakasz megszilárdulása után került sor a feszítés végrehajtására. A Huzalkötegeket két végükön egyszerre feszftették, a perem mentén egyenletes kiosztásban. A feszítőkábeleket az acélpáncélcsőben - hidrosztatikai nyomást igénybe véve - felülről cemanthabarccsal injektáltuk ki. Ennek helyességéről utólagos véséssel gy8z8dtünk meg.

A toronyköpeny felületét fehérre kívántuk színezni. Előbb Wallkyd-festék jött szóba, de a fellépő páradiffúzió miatt ezt elvetettük és helyette a helyszínen kikísérletezett fehér-normálcement, valamint mész-alapanyagú habarcsot hordtunk fel ritka, nem teljesen fedő seprő-fröcskölés útján. A pillérek grafitszürkék, a felettük levő térelhatároló födém alulról látható felülete hideg-zöld színű, míg a lépcsőházi hengerfal mezőtúri téglával burkolt.

A törtlem eztető alsó felülete terrakotta színű. Úgy véljük, hogy a tervezők és a kivitelezők egyébként is kívánatosnak tartott - jó együttműködése meghozta a gyümölcsét és így az elkészült műtárgy majdnem teljesen fedi a tervező elképzelését. és ez annál inkább értékes, mert ez az ország első kétirányban feszített forgási héjszerkezetű víztornya.
M. I.-V. I.

Forrás: Műszaki tervezés 1965/2. száma

Forrás: Műszaki tervezés 1965/2. száma
Forrás: Műszaki tervezés 1965/2. száma
Forrás: Műszaki tervezés 1965/2. száma
Forrás: Műszaki tervezés 1965/2. száma
Az első szakvélemény e hatalmas mérnöki alkotást így értékelte: "Mindent, csak azt nem! Bárhová, csak ide nem!" Szerencse, hogy ezzel a szakvéleménnyel szemben mégis csak ez és ide került.

Nézetünk szerint a 2000 m3-es oroszlányi víztorony - a technológiai és mérnök megoldáson felül - telepítési és építészeti szempontból oly mértékig sikerültnek mondható, hogy már beszélhetünk városképi és építőművészi alkotásról. Ezeknek jegyében helyénvaló - a terv és valóság bemutatása mellett - olyan elvi szempontokra is rámutatni, melyek e lényegében mérnöki alkotásban a művészi értéket vagy fordítva, a szépkereséssel a mérnöktechnológia tárgy-óriását eredményezhették.

A városrendezés, a városépítés és a regionális tervezés a legnagyobb ember alkotta kompozíciónak tekinthető, ahol a magasépítés éppúgy része a telepítés egységének, akárcsak a mélyépítés. Nem beszélhetünk tehát tel; s értékű telepítésről, ha abban az építőművészet eddigi értelmem szerinti épületeit ismerjük el csupán, és megfeledkezünk a közművesítés nem látható, vonalas, valamint a nagyon is kiemelkedő különféle technológiai építményeiről, főként a tornyokról.

A településben, mint élő-organizmusban az aorta és a véna vérkeringésének víz és csatornázás rendszere felel meg. Ennek - a jórészt rejtett vérkeringésnek-egyik látható kivetítődése maga a víztorony is. A hangsúlyos helyen megvalósult víztároló - általában - a lakóépületek és az ipari negyedek egységeinek olyan szerves tartozéka, amely lényegesen - bántóan, vagy előnyösen - beleszól a városképbe. Így, igen vitatható pl. Tatatóvároson, a Kálvária-dombra erőltetett 500 m3-es álromantikus-szecessziós víztorony, mellyel szerencsés ellentétként dicsérhető viszont a most elkészült, és üzemelő oroszlányi mű, továbbá a Csepelre tervezett 2000 m3-es víztorony.

Miként eddig, a századok alatt a kikristályosodott településszerkezetben templomok és városházák - stílusjegyekben fakadt - tornyai képezték a vertikális elemeket, addig a ma évtizedei alatt születő város toronyházai mellett a hűtőtornyok, a magas víztároló igényes torony létesítményei és a televíziós adók sajátos oszlopóriásai veszik át a - technológiai követelményekből számított - függőleges hangsúly szerepét.
Legtöbben beleszülettünk egy történelmi városhangulat vagy az öreg faluképek otthonába. Ez a falu-és városképről alkotott fogalmunk, ma átállítódik szemünk előtt - az új igények kielégítéseként a technológia jegyében fakadó-huszadik századi metropolis-élménnyé.

A fokozatosan újuló városképek élményeit szemünk útján rögzítjük, és így e háromdimenziós alkotások esztétikáját - mint korunk technikai gondolatait hordozó, függőleges törekvésű, magasan fekvő óriás elemeke a több ezer köbmétervíztárolókat-szükségszerűen tudomásul kell vennünk.
Mint új városelemeket meg kell szoknunk, és az eddig nem létezett (nagy mértékben kiterjedő, háromdimenziós) mérnöki szerkezeteket, korunk legújabb városképi elemeit - mozgásunk és
emlékezésünk útján keletkező negyedik dimenziót - mint új városélményt fogadjuk tudatunkba. Ilyen sajátos városképet nyújt a 22 méter magas, 29 méter "szájbőségű" oroszlányi óriáspohár, a város szintje fölötti 30 méter magas dombra felhelyezett 2000 m3-es víztorony.

Egy víztorony látható része a tartály, mint "fej" és az alátámasztó szerkezete a "láb". Ezek variációja más és más mérnöki formát, szépséget eredményez. Jelen esetben a két funkció - tömegében és arányaiban - oly szerencsésen egészíti ki egymást, hogy az harmonikus egészet nyújt. A belső rendeltetés, az anyagszerűség, az erőjáték - a huszadik század mérnök-művész szemléletével - szép megfogalmazásban jelentkezik. A hazai, de úgyszintén a külföldi víztornyok között is értékes helyet foglal el az oroszlányi. A lábakra állított forgási hiperboloid hatalmas méretével, kettősen görbült felületével egyszerre ad áttörtséget és jól ívelő tömeget. A tervezést és a kivitelezést egyaránt dicséri az a tény, hogy a 2000 m3 vizet - a gigantikus, s ugyanakkor mindössze 25 cm vastag - vasbeton héjszerkezet hordja. A mű elsősorban nagyvonalúságával hat.

A nagy egész kiegyensúlyozottsága mellett eltörpülnek a finomításra szoruló részletek, amik bizonyos szempontból vitathatók is. Véleményem szerint anyagszerűbb lett volna a nyersen hagyott vasbeton felület. Az alkalmazott fehércement fröcskölés elmossa a zsaludeszkák mintázatát. A lábak fekete fényezettsége is elmaradhatott volna.

Egy fehér köpeny mellett a szürke alátámasztás önmagában is kellő kontrasztot ad. Ugyanez a lábazat, a kivitelezési elnagyoltság folytán nem "tartja" kellő biztonsággal a kehelyszerű köpenyt, ami "ráharapással" kiküszöbölhető lett volna. A 12 beton láb gyepes földön áll, holott a kőlapburkolatú járda kiszélesítése "biztonságosabb" alapot adott volna. A világítótestek és a villámhárítók- mint minden más létesítményünkön, úgy itt is - nagyobb architektonikus összefogást és gondosabb kivitelezést kívánnak.

Ezeknek talán az utólagos eltűntetése is lehetséges. A lefedést képező tört tetőnek a torony pereméhez jobban simuló kiállása, a közeli nézetből is nyugodt lezárást adhatott volna.
Az egységes kép a fentiek ellenére átfogóan jó. A tervezett műtárgy hiperboloid köpenyével kézenfekvően víztároló forma, mely - a szerepét kifejező alakításon túl - korszerű, gazdaságos és egyben művészi is. Mindez maradéktalan városképi örömet nyújthatna. Ha - fél évvel az átadás után - a kilincs és lámpák roncsain nem kellene elgondolkoznunk.

A torony lábától nyíló kilátás a városra, annak szerves hozzátartozását érezteti. Az utcákba simuló zöld dombhát még kialakítatlan ugyan, de a tervek ismeretében méltóan szép parkosítása remélhető. Oroszlány ivóvízének vasbeton héjszerkezetű "óriás pohara" - építész és mérnök jó együttműködésének - szerencsés telepítésű, könnyed felépítésű, kecses ívelésű mérnökművészete. Jól esik ránézni.

Vákár Tibor

Főoldal | Lap teteje